Het Diaconaal WMO Platform Wageningen is opgericht om namens de kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen gesprekspartner te zijn van de gemeente Wageningen over de WMO. Daartoe is het haar eerste taak deze beide partijen steeds te informeren. Zij werkt vanuit de diaconale doelstelling van de kerken en richt zich primair op de implemen­tatie van de WMO in Wageningen. Primair wil zij monitoren hoe de werking van de nieuwe wet is.

Het DWPW is de vertegenwoordiging van de kerken rond de invoering van de WMO en het wil ook invulling geven aan de burgerparticipatie bij de uitvoering van de WMO. Om de kerken naar de overheid toe te vertegenwoordigen (met één mond te spreken) is het nodig dat het diaconaal platform tot een consensus over de WMO komt. Een vertegenwoordiger van de kerngroep is lid van de Adviesraad Wmo/WI.

http://dpwageningen.nl/