RK Wageningen

Zondag, 1 augustus 2021

Externe organisaties

Wijkcontact

Wijkcontactwerk is bezoekwerk. Je komt als medeparochiaan iemand bezoeken, wat op de duur uit kan groeien tot goede contacten over wat iemand zoal bezighoudt; je kunt in gesprek raken over gebeurtenissen in het dagelijks leven en misschien ook over meer levensbeschouwelijke zaken.

De parochie is verdeeld in 17 'grotere' wijken. Deze grotere wijken kennen 'wijkhoofden'. De grote wijken zijn weer onderverdeeld in 80 kleine wijken van ca 20 adressen (soms wat meer). In elk van deze wijken functioneert een wijkcontactmedewerker.

Wijkcontactmedewerkers proberen de band tussen parochianen, die bij elkaar in de buurt wonen, te versterken. Zo wordt een netwerk van relaties tussen parochianen gevormd: de parochie is immers meer dan een verzameling afzonderlijke gelovigen!

Als geloofsgenoten heb je elkaar nodig, in goede en in kwade dagen, in deze tijd misschien wel meer dan ooit. Daarom wordt er in de parochie heel veel waarde gehecht aan deze vorm van gemeenschapsopbouw.

De wijkcontactmedewerkers bezoeken dus een aantal vaste adressen. Zo zijn zij een onmisbare schakel bij de actie Kerkbalans en de Vastenactie. Ze kunnen bij u langskomen voor een felicitatie naar aanleiding van een doop, eerste communie, vormsel of huwelijk. Ze leven mee bij langdurige ziekte of overlijden. Ze verwelkomen nieuwe parochianen. Met Kerstmis bezorgen zij namens de parochie de kerstwens. Met Pasen brengen zij, ook namens de parochie, de 'paasgroet' aan mensen die door ziekte of andere redenen aan huis gebonden zijn.

Ze bezoeken ouderen en zieken die dat op prijs stellen. Ook met wensen, vragen en opmerkingen over de gang van zaken in de parochie kan men bij hen terecht.

Meer informatie bij de algemeen contactpersoon:
Mevr. M. Blümer
Diedenweg 27
Tel: 410584.

Stuurgroep wijkcontactwerk

Deze stuurgroep coördineert het werk van de wijkcontactmedewerkers en probeert de activiteiten op elkaar af te stemmen. Daartoe organiseert zij ongeveer 2 keer per jaar een bijeenkomst voor alle wijkcontactpersonen. Tevens is zij de verbinding van het wijkcontactwerk met de parochievergadering. Via de parochieadministratie wordt aan de stuurgroep doorgegeven of er nieuwkomers of zieken zijn, welke dopen of huwelijken zullen plaatsvinden, wie er Eerste H. Communie gaat doen en welke adreswijzigingen er zijn. Dit wordt dan weer aan de desbetreffende wijken gemeld.

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen, die ieder een aantal wijken onder hun speciale aandacht hebben:

Alg. contactpersoon: Miny Blümer, Diedenweg 27, tel: 410584

Vrijwilligers Centrum Wageningen

Bij het Vrijwilligers Centrum Wageningen is iedereen welkom die zich onbetaald wil inzetten voor mens en samenleving. Ook zij, die juist die inzet van vrijwilligers nodig hebben kunnen bij het Vrijwilligers Centrum Wageningen terecht.

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen brengt met de vacaturebank vraag en aanbod van vrijwilligers en organisaties bij elkaar.  Ook geeft het Vrijwilligers Centrum Wageningen informatie en advies en organiseren we veel workshops voor vrijwilligers.

Inwoners uit Wageningen die hulp van een vrijwilliger nodig hebben, kunnen contact opnemen met het Vrijwilligers Centrum. Het Vrijwilligers Centrum speelt de vraag door aan een van de samenwerkende organisaties. De katholieke kerk is een van de samenwerkingspartners.

Een vrijwilliger van de betreffende organisatie gaat de inwoner helpen. Het kan gaan om praktische hulp, maar ook om samen een kopje koffie te drinken of een activiteit te ondernemen.

 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.30 én dinsdag t/m donderdag van 14.00 tot 16.00 uur:

Stationsstraat 2, in de bblthk op de 1e verdieping

0317 - 413 088,

www.vcwageningen.nl

Zonnebloem

RKWageningen - Externe contacten

De Zonnebloem is een vereniging ten behoeve van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Zij stelt zich ten doel om contacten te bevorderen tussen gasten en vrijwilligers door onder andere het regelmatig bezoeken van gasten en het organiseren van vakantieweken en evenementen met een recreatief en ontspannend karakter (winkelochtend, boottocht).

Rond de Nationale Ziekendag (tweede zondag in september) worden activiteiten ontplooid, er vinden vormingscursussen plaats en er worden verschillende publicaties verspreid. Er zijn contacten met UVV, Rode Kruis, Stichting Welzijn ouderen, Stichting Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening en Caritas.

Contactpersoon: Mevr. L. Baart, Pomona 514, tel: 410310

 

Katholiek Vrouwen Gilde (KVG)

Deze vereniging stelt zich ten doel vanuit evangelische inspiratie een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijk leven als met betrekking tot haar plaats in gezin, kerk en samenleving.

De vereniging organiseert hiertoe thema-avonden, inhoudelijk verdeeld in: informatie en zelfontplooiing, creativiteit en ontspanning, excursies, een reisje, cursussen en een zomertennisgroep. Verder is er via ons 'wensenplan' ruimte voor allerlei incidentele initiatieven die door leden zelf georganiseerd worden. Onze bijeenkomsten worden tenzij anders vermeld gehouden in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat.

Het KVG steunt Melania, een project van vrouwen voor vrouwen in ontwikkelingslanden.

Het seizoen loopt van september t/m mei en in die periode komen we 1x per maand bij elkaar voor een informatieve, creatieve of ontspanningsavond. Tevens organiseren wij diverse excursies en een dagtocht.

De KVG-gids, het contactblad van de afdeling Wageningen, verschijnt 2x per jaar, met informatie over de komende activiteiten.

De contributie bedraagt € 32,50 per jaar.

Website: http://www.kvgwageningen.nl/

Informatie; Mevr. Ineke Giesen
Gerdesstraat 16,
6701 AK Wageningen

E-mail: 

 

Katholieke Belangenorganisatie voor senioren KBO

Contactpersoon Carla Nijsen, email  

 

Voor meer informatie klik hier: Website van KBO-PCOB Wageningen

 

 

Studentenpastoraat

Zoals in alle steden met wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs is er ook in Wageningen pastoraat dat zich speciaal richt op studerenden, Aio's (assistenten in opleiding), Oio's (onderzoekers in opleiding) en afgestudeerde werkzoekenden. Bij 'In de wereld – SP 3 studentenpastoraat' zijn studentenpastores vanuit de Rooms Katholieke Kerk, de Gereformeerde en Nederlands Hervormde Kerk en de Doopsgezinde Kerk werkzaam. Vanuit het studentenpastoraat wordt er per trimester een programma aangeboden bestaande uit gespreksgroepen, lezingen, weekenden en excursies. Inhoudelijk vindt men in het aanbod vier invalshoeken terug: geloof en wetenschap, geloof en samenleving, geloof en Bijbel en geloof en persoonlijke ontwikkeling.

Op de website http://www.spc-intheworld.com  kan de laatste informatie gevonden worden.

Aanmelden voor deelname aan activiteiten telefonisch of via de e-mail is noodzakelijk.

'In de wereld – SP 3 Studentenpastoraat' wordt gedragen door tal van vrijwillig(st)ers, die actief zijn in werkgroepen en beleidsorganen, in samenwerking met de pastores die vol- of deeltijds actief zijn binnen dit pastoraat.

De eerste en derde zondag is er een engelstalige viering, onder verantwoordelijkheid van de Student Chaplaincy (studentenpastoraat t.b.v. internationale studenten in Wageningen)om 11.00 uur in de in de kerkzaal aan het Duivendaal 7.

Algemeen adres:
'In de wereld – SP 3 Studentenpastoraat'
Duivendaal 7, 6701 AR Wageningen, tel: 482663

Studentenpastores bij 'In de wereld – SP 3 Studentenpastoraat' zijn:
Gerke van Hiele , Arboretumlaan 1a, 6703 BD Wageningen, tel. 0317-422972
e-mail: 

Pastores voor internationale studenten
Josine van der Horst, Kabeljauw 5, 6866 NE Heelsum, Tel: 0317-319721
e-mail: 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.