Hiermee bericht ik u dat op 12 november 2022 in verzorgingshuis Aqua Viva te Nijmegen in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer

Johannes Antonius Joseph Böhmer in de leeftijd van 93 jaar. Priester van het Aartsbisdom Utrecht

In verzorgingshuis Aqua Viva te Nijmegen is op 12 november in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Johannes Antonius Joseph Böhmer, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Duiven op 17 november 1928. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1954 was hij achtereenvolgens kapelaan te Houten en De Bilt. Als leraar aan het kleinseminarie te Apeldoorn heeft hij in de jaren 1957 tot 1973 bijgedragen aan de muzikale en liturgische vorming van toekomstige priesters. Tussen 1 oktober 1989 en 1 september 1994 was pastoor van onze Johannes de Doper Geboorte- en Verrijzenis des Herenparochie in Wageningen.

Jan Böhmer werd geboren in een boerengezin. Al jong openbaarde zich zijn aanleg voor studie en voor muziek. Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan in Houten en De Bilt, studeerde hij musicologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en was hij vervolgens 15 jaar als muziekleraar verbonden aan het kleinseminarie in Apeldoorn. Daarnaast was hij de muzikaal leider van de zang in de kapel. Na pastoraal werkzaam te zijn geweest in diverse parochies ging hij in 1997 met emeritaat en vestigde hij zich met zijn huisgenote Ria Veldman te Wijchen. Daar wijdde hij zich aan de kerkmuziek tot zijn gezichtsvermogen hem in de steek liet. In 2018 ging hij wonen in verzorgingshuis Aqua Viva te Nijmegen waar hij, nog altijd helder van geest, overleed.

Jan Böhmer was een oprecht, beminnelijk mens, serieus van aard, die wel van humor hield maar altijd gericht was op de inhoud. Met zijn studieuze aard hield hij ervan de zaken goed te analyseren. Hij was bescheiden maar liet ook niet over zich heen lopen. Hij was betrokken op zijn familie en hield de verjaardagen bij.

Zijn geloof uitte zich zoals hij was: sober en degelijk. Als pastor was hij mild en eerlijk en erop gericht om de diverse groepen en meningen in zijn parochie recht te doen, zonder dat hij alles goed vond. Hij ging in debat als hij vond dat iets niet klopte, maar altijd op een wijze die respect afdwong.

Zijn oud-leerlingen herinneringen zich hem als hun aimabele muziekleraar met een groot pastoraal hart die op het kleinseminarie hun met geduld gregoriaans leerde zingen en hen later ook introduceerde in de Nederlandse kerkmuziek. Hij bracht hen ook liefde bij voor de klassieke muziek en besteedde bovendien aandacht aan eigentijdse muziek. Na zijn emeritaat wijdde hij zich opnieuw aan de kerkmuziek door orgelbegeleidingen te componeren en de wisselende gezangen op muziek te zetten, die steeds vaker gebruikt werden. Zijn orgelbegeleidingen in de serie ‘Harmoniale’ hadden een pastoraal doel: ze waren bedoeld voor amateurmusici in parochies. Zijn muziek en zijn teksten waren zoals hijzelf: sober, stijlvol en degelijk, met een ondertoon van nuchtere vroomheid. Een van zijn laatste werken was een poëtische vertaling van de ‘The King of Love my shepherd is’; in zijn vertaling: ‘Mijn herder is de liefdesvorst’. Moge Die hem nu “op Zijn schouders leggen en veilig huiswaarts dragen.”

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

De Eucharistieviering ten uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 19 november 2022 om 11.00 uur in de

H. Antonius Abtkerk aan de Oosterweg te Wijchen. Voorafgaand is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op het kerkhof aldaar.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en zijn vroegere huisgenote Ria Veldman.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk

Aartsbisschop van Utrecht

P.S. van Henri ten Have. Emeritus- pastoor Jan Böhmer  was van 1989 tot 1994 pastoor in Wageningen en van 1993 tot 1994 de pastoor bij wie ik mijn pastorale stage in Wageningen heb gelopen. Hij was dus voor mij een gewaardeerde leermeester. Na zijn emeritaat heeft hij ook meermalen  geassisteerd in de vroegere parochies van Rhenen en Veenendaal.