RK Wageningen

Doopsel: Een goede keuze? Maakt het een verschil?

DOOPSEL: EEN GOEDE KEUZE?

 

MAAKT HET  EEN  VERSCHIL?

 

            CRITICUS; Ik hoor mensen zeggen: ‘Doopsel is niet nodig. Elk kind, christen of niet, is een kind van God. En God woont in hem of haar zoals hij in alle mensen woont. Doopsel is  slechts een mooi cultureel gebruik en niet belangrijk. Maak geen haast om je kind te dopen; wacht tot het oud genoeg is om zelf voor het doopsel te kiezen.’  

 

            Is het doopsel niet belangrijk? Jezus Christus heeft zijn leven gegeven om ons van zonde te verlossen, ons te laten delen in zijn goddelijk  leven en ons Gods kinderen te maken. En Hij wilde beslist dat we daarvoor gedoopt worden. Dat zie je bijvoorbeeld in het verhaal van de ontmoeting van Jezus met Nicodemus in het evangelie van Johannes  (3, 3-7)  “Jezus antwoordde: ‘Waarachtig Ik verzeker u:  alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Geboren worden?’ zei  Nicodemus. ‘Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?’  Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest,’      

            Opnieuw geboren worden;  een nieuw leven krijgen. Nicodemus snapte het niet. Wij wel? Om bij het koninkrijk van God te behoren is het niet genoeg om natuurlijk leven te hebben maar ook bovennatuurlijk;  niet genoeg om gewoon menselijk leven te bezitten, maar een aandeel in het goddelijk leven. En dat is wat in het doopsel gebeurt. Maar laat het eerst duidelijk zijn: het is niet het doopsel als ding of daad dat alles bewerkt, maar Christus die het persoonlijk doet. Hij doet  wat in dit sacrament wordt aangeduid, namelijk : 1.  Water wast ons schoon, en  2.  water doet leven.

            We zetten op een rijtje wat we zoal in ons doopsel ontvangen ...van Christus…

–  Onze zonden worden uitgewist.  Ook de erfzonde. Dit wordt door velen ontkent. Die zeggen dat ieder kind  wordt geboren met goddelijk leven in zich. Maar ons geloof zegt dat  Gods Zoon Jezus gekomen is om ons te verlossen van alle kwaad en zonden  en ons dit stralende nieuwe leven te geven.

–    We worden herboren en krijgen een nieuw leven uit God die onze Vader wordt. Hij doet meer dan ons adopteren als zijn kinderen:  Hij geeft ons deel in zijn eigen goddelijk leven.

–    We worden herschapen naar Gods beeld en gelijkenis.  Als je op kraamvisite gaat zeg je misschien: ‘De baby lijkt precies op de moeder, of de vader; zie die oogjes, of dat neusje’. Op God gelijken we op een diepere, geestelijke manier. Bijvoorbeeld:  We kunnen, net als God, zelfs onze vijanden beminnen.

–    We worden Christen, lid van de Kerk, ontvankelijk voor het christelijk leven en voor het geloof dat komt van de apostelen.

–    Dit nieuwe goddelijke leven in ons is eeuwig; het overleeft de dood. Het zal dan stralen zoals de verrezen Christus, onvergankelijk.

            Doopsel is een geweldig mooie genade of vrije onverdiende gift van God. Hij stuurt ons zijn heilige Geest die in dit sacrament ons geloof  versterkt, onze hoop  steunt, vooral in moeilijke tijden,  en onze liefdesrelatie  met Hem helpt opbouwen.

            Is het doopsel de enige manier om dit goddelijk leven te verkrijgen ?  Nee, voor mensen die nooit het evangelie ontvangen hebben en proberen goed te leven volgens hun geweten heeft God andere wegen. Hij is zelf niet gebonden aan sacramenten.  Christus is gestorven voor alle mensen. De Vader wil graag dat al zijn kinderen samen met Christus in zijn familie verenigd worden, ja, voor eeuwig. Het is  dus zaak om niet opzettelijk en tegen beter weten in dit geloof en dit doopsel te verwerpen.  Dus gebiedt Jezus het doopsel voor iedereen; bijv. in Matteüs 28, 18-19:  “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’

            Gelukkig willen de meeste christelijke ouders hun kindje laten dopen.  Wat is daarvoor nodig? De juiste intentie hebben: Dat hun kind een kind van God wordt, en lid van de katholieke kerk, en dat ze zullen proberen hun kind een christelijke opvoeding  te geven. Dat zullen ze dan ook duidelijk beloven bij de doop. In de doopviering worden ze gevraagd uit naam van hun kind te beloven het kwaad en de zonde te verwerpen, en ook het geloof van de kerk aan te nemen zoals het in de geloofsbelijdenis,  Credo,  staat.   Soms brengen ouders    hun kindje om gedoopt te worden voor andere niet aanvaardbare redenen; bijvoorbeeld, omdat opa en oma het zo graag willen, of omdat vrienden het ook doen. Wat kan de priester doen? Zomaar toelaten kan niet. Hopelijk zal hij ook niet zomaar weigeren, maar uitstellen,  om zo ouders een kans te geven de ware betekenis van het doopsel te leren (bijv. in een doopcursus) en het geloof beter in praktijk te brengen, (bijv. de zondagsplicht,  plicht tot christelijke opvoeding). Wanneer er voldoende voortgang is in hun geloofsbeleving mag hun kind  beslist gedoopt worden. Een volwassene die gedoopt wil worden is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor deze beloften.

            Er zijn mensen die net als Criticus, het doopsel uit willen stellen tot het kind oud en wijs genoeg is om zelf voor het doopsel te kiezen. Wachten de ouders soms tot  hun kind 16 of 18 jaar oud is om het dan zelf te laten beslissen welke taal het wil spreken? Nee, de opvoeding, vooral de godsdienstige opvoeding,  is de verantwoordelijkheid die God aan de ouders geeft.

            Wil een volwassen persoon gedoopt worden, geweldig. Zet door en laat je niet afschrikken door mogelijke problemen.  Bijvoorbeeld: Je vrouw of vriendin wil zelf niet mee doen. Geef jezelf op bij de parochie; volg het catechumenaat; dat is de voorbereidings cursus die ettelijke maanden duurt. Daar leer je ook het sacrament van het huwelijk en de eucharistie waarderen. Hopelijk kun je intussen ook je gezellin overhalen om mee te gaan. Bespreek het met de pastor. Die zal zeker helpen om het doopsel mogelijk te maken, en de sacramenten die daarop volgen: het Vormsel en  heilige Communie.

            He doopsel is slechts het begin van ons christelijk leven. Het is de deur naar de andere sacramenten die ons sterken op de weg door ons leven. Daar hoort ook het sacrament van de Biecht  bij;  en voor zieken de Ziekenzalving. De kerk waar we lid van worden door het doopsel, geeft ons een ware schat van geestelijke middelen om door het leven te gaan, en veilig aan te komen bij ons einddoel: het eeuwig geluk.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.